WhatsApp és una grandíssima aplicació, que ens permet comunicar de manera rapidíssima moltes persones alhora i a qualsevol distància. Però el seu ús ha originat no pocs problemes. Tants que fins i tot els mitjans de comunicació darrerament s’han fet ressò de conflictes originats en l’entorn escolar. Com a fenomen nou, cal parlar-ne i establir quin ús se’n farà a l’escola.

A Internet trobareu un munt d’articles amb bons consells sobre l’ús adequat d’aquesta aplicació mòbil. Els blogs educatius sovint ho aborden centrant-se en el punt de vista  de les famílies. Bàsicament glossen la manera com han d’actuar un pare o una mare presents en un grup amb pares i mares de companys dels fills. Possiblement sigui convenient que a l’escola feu arribar aquestes idees als pares i mares. Les recomanacions van més enllà del que és estrictament comunicació amb la comunitat de l’escola, per convertir-se en una qüestió educativa i de convivència. Aconsellen evitar una sèrie de conductes, com ara:

 • utilitzar el grup per fer un seguiment de l’agenda dels fills,
 • precipitar-se escrivint coses que després no podran esborrar-se,
 • criticar el professorat dels fills amb la resta de pares,
 • permetre que es falti al respecte a gent absent al grup, siguin alumnes, pares, professorat o qualsevol altra persona.
 • difondre rumors no fonamentats,
 • faltar a la intimitat o la privacitat amb dades que no haurien d’interessar al grup,
 • debatre conflictes entre fills,
 • emprar un vocabulari inapropiat,
 • dir en grup allò que calia haver enviat per missatge directe a les pesones afectades,
 • escriure missatges sense tenir en compte que, faltant el context, no s’entendrà el to amb què s’escriuen,
 • o senzillament perdre el temps –i fer que els altres el perdin– amb acudits, vídeos…

Quan un grup neix aviciat –per exemple, perquè és un subgrup de l’aula creat per criticar el punt de vista de la resta o perquè sorgeix per burlar-se de la tutora–, el més adequat per als pares i mares és senzillament marxar-ne.

El WhatsApp en la comunicació escolar

Aquí ens correspon parlar del WhatsApp no tant des del punt de vista de les famílies, com des de l’òptica comunicativa escolar. Què aconsellem a l’escola pel que fa als grups de WhatsApp? Com que no és una qüestió tant de canals o d’instruments, com de persones, no podem establir amb rotunditat regles generals. El que en un cas funciona molt bé, en un altre pot ser desaconsellable. Aquest és el meu punt de vista:

 1. Cal que la prudència –i la correcció dels errors– dicti què és el més adequat. Hem de tenir present que, quan és directament l’escola qui ha promogut l’ús dels grups de WhatsApp, no pot sostreure’s d’una part de responsabilitat en els problemes que hi puguin aparèixer en el futur. Per exemple, la llei de protecció de dades no permet a l’escola difondre els telèfons d’uns pares a uns altres.
 2. Encara que el WhatsApp és un bon instrument d’intercomunicació, sobretot en algunes circumstàncies com ara partits dels equips escolars, organitzar una trobada del curs, etc. en cap cas ha de considerar-se imprescindible. De la mateixa manera que no es pot exclure’n ningú injustament, cal respectar que algunes persones no vulguin ésser-hi. La informació els ha d’arribar també per altres canals.
 3. A la vegada, no és apropiat demonitzar el WhatsApp. El mal ús d’una tècnica mai no podrà esdevenir prou argument contra el seu bon ús. Per a una escola –que cerca educar els seus fills i filles–és una meta més noble aconseguir que pares i mares siguin exemplars emprant el WhatsApp, que no pas simplement eradicar-ne l’ús.
 4. No és bona experiència que sigui el tutor o la tutora qui creï i governi grups de WhatsApp. Potser fins i tot tampoc cal que en formin part. En cap cas, sense una voluntat manifesta.
 5. La regla d’or de la nostra comunicació ha se ser sempre la confiança. Si desconfiéssim de la gent, ens donarien motius per desconfiar-ne. Si hi confiem, ens ho premiaran no faltant a la lleialtat. Per tant, no cal que l’escola sigui institucionalment present als grups. No hem de pretendre saber tot el que s’hi diu. No ens cal.
 6. La xarxa és en ella mateixa espontània. Quan el grup de WhatsApp és creat de forma institucional i s’hi limita la naturalitat a pares i mares dins del grup, perd part del seu sentit i aquests poden acabar buscant una sortida i crear un grup paral·lel.
 7. Per a la comunicació institucional a través del mateix WhatsApp serveixen molt bé, en canvi, les llistes de difusió. Els membres d’una llista entenen que el missatge rebut era dins d’una llista. Si responen, però, ho fan de forma personal, sense la necessitat que la resta del grup se n’assabenti.
 8. Com succeeix en les xarxes socials obertes, el millor és que la direcció compti amb pares i mares en sintonia amb l’escola en els grups de WhatsApp. Aquests no han d’adoptar un paper de defensa a ultrança de tot el que faci o digui l’escola. N’hi ha prou que demostrin afecte cap al col·legi i recordin davant de les queixes la conveniència de transmetre-les noblement al centre.
 9. En el moment de constituir el grup, els seus creadors hauran de tenir presents i recordar a la resta d’integrants unes poques normes de conducta que facilitin la convivència. Quan alguna persona se les salti –posem pel cas, enviant tres vídeos divertits seguits– recordaran aquestes normes, però evitaran fer-se antipàtics en la reacció. Quan convingui corregir a algú la seva conducta, es farà mitjançant missatges privats.
 10. L’experiència dicta que ordinàriament, quan existeixen aquestes regles bàsiques clares i assumides, els grups funcionen bé. No es fan molests per a ningú al llarg de tot el curs escolar.

A manera d’exemple

Una vegada, la direcció d’un centre educatiu que havia viscut una mala experiència amb aquesta aplicació mòbil, em va demanar que els ajudés a redectar una carta on es fonamentés novament l’estructura de comunicació amb les famílies. Us comparteixo la carta. El resultat que en va sortir va ser molt positiu.

Benvolguts amics,

En l’educació dels vostres fills i filles, és clau que compteu amb una bona comunicació amb l’escola, el professorat i també els pares i mares dels amics i amigues dels fills.

Ens sembla molt convenient primerament que estigueu en contacte amb el tutor o turora de cada fill, per transmetre-us mútuament aquells petits detalls i consells que són tan importants per a la seva educació. 

Pel que fa a la informació de l’escola, sabeu que compteu amb els newsletters i correus electrònics habituals i el web mateix, que podeu consultar sempre que vulgueu. Estem fet un gran esforç per transmetre-us puntualment tota la informació que necessiteu. Per descomptat, teniu obertes les portes de l’escola, sempre que vulgueu transmentre’ns algun aclariment o fer-hi alguna observació o suggeriment de millora.

En l’actualitat –mitjançant els smartphones– resulta molt fàcil la comuncació entre pares i mares d’un mateix curs. Aplicacions com ara WhatsApp són molt pràctiques perquè faciliten una informació immediata i un contacte directe entre tots. Des de l’escola us volem suggerir que quan organitzeu grups de WhatsApp, respecteu el dret a no participar d’aquests grups, ja que no hi ha cap obligació de ser-hi.

Cal que tinguem en compte, tanmateix, les diferents sensibilitats pel que fa a l’ús de l’smartphone. Per això us volem demanar que en aquests grups deixeu de banda les bromes, les fotos, els comentaris divertits, etc., que serien normals en altres contextos. Ens sabria greu que algunes persones s’esborressin d’un instrument tan bo perquè no volen estar consultant el mòbil per qüestions nímies. Esperem que ho entendreu. Com també que aquests grups no són el canal per a expressar dubtes sobre el funcionament de l’aula, inquietuds o suggeriments, i encara menys queixes, que derivarien fàcilment en la crítica dels absents.

Atentament,

Alfons del Pou Pregon
Director

Tant de bo que aquestes idees us brindin un punt de partida per a la vostra comunicació amb les famílies de l’escola. Ja hem dit que és un camp on no hi ha una sola concepció correcta; ens pot canviar el punt de vista, si canvien les circumstàncies.

Miquel Rossy

whatsapp


WhatsApp es una grandísima aplicación, que nos permite comunicar de manera rapidísima muchas personas a la vez y a cualquier distancia. Pero su uso ha originado no pocos problemas. Tantos que incluso los medios de comunicación últimamente se han hecho eco de conflictos originados en el entorno escolar. Como fenómeno nuevo, hay que hablar de él y establecer qué uso se hará en la escuela.

En Internet hay un montón de artículos con buenos consejos sobre el uso adecuado de esta aplicación móvil. Los blogs educativos a menudo lo abordan centrándose en el punto de vista de las familias. Básicamente glosan la manera cómo deben actuar un padre o una madre presentes en un grupo con padres y madres de compañeros de los hijos. Posiblemente sea conveniente que en la escuela hagáis llegar estas ideas a padres y madres. Las recomendaciones van más allá de lo que es estrictamente comunicación con la comunidad de la escuela, para convertirse en una cuestión educativa y de convivencia. Aconsejan evitar una serie de conductas, tales como:

 • utilizar el grupo para hacer un seguimiento de la agenda de los hijos,
 • precipitarse escibiendo cosas que después no podrán borrarse.
 • criticar al profesorado de los hijos con el resto de padres,
 • permitir que se falte al respeto a gente ausente en el grupo, sean alumnos, padres, profesores o cualquier otra persona.
 • difundir rumores no fundamentados,
 • faltar a la intimidad o la privacidad con datos que no deberían interesar al grupo,
 • debatir conflictos entre hijos,
 • emplear un vocabulario inapropiado,
 • decir en grupo lo que deberían haber sido enviado por mensaje directo a las pesonas afectadas,
 • escribir mensajes sin tener en cuenta que, faltando el contexto, no se entenderá el tono con que se escriben,
 • o sencillamente perder el tiempo –y hacer que los demás lo pierdan– con chistes, videos…

Cuando un grupo nace viciado –por ejemplo, porque es un subgrupo del aula creado para criticar el punto de vista del resto o porque surge para burlarse de la tutora–, lo más adecuado para los padres y madres es sencillamente marcharse.

El WhatsApp en la comunicación escolar

Aquí nos corresponde hablar del WhatsApp no tanto desde el punto de vista de las familias, como desde la óptica comunicativa escolar. Qué aconsejamos a la escuela con respecto a los grupos de WhatsApp? Como no es una cuestión tanto de canales o de instrumentos, como de personas, no podemos establecer con rotundidad reglas generales. Lo que en un caso funciona muy bien, en otro puede ser desaconsejable. Este es mi punto de vista:

 1. Es necesario que la prudencia –y la corrección de los errores– dicte qué es lo más adecuado. Hemos de tener presente que, cuando es directamente la escuela quien ha promovido el uso de los grupos de WhatsApp, no puede sustraerse de una parte de responsabilidad en los problemas que puedan aparecer en el futuro. Por ejemplo, la ley de protección de datos no permite a la escuela difundir los teléfonos de unos padres a otros.
 2. Aunque el WhatsApp es un buen instrumento de intercomunicación, sobre todo en algunas circunstancias tales como partidos de los equipos escolares, organizó un encuentro del curso, etc. en ningún caso debe considerarse imprescindible. Del mismo modo que no puede excluirse a nadie injustamente, hay que respetar que algunas personas no quieran estar en ellos. La información debe llegar también por otros canales.
 3. A la vez, no es apropiado demonizar el WhatsApp. El mal uso de una técnica nunca podrá convertirse suficiente argumento contra su buen uso. Para una escuela -que busca educar a sus hijos-es una meta más noble conseguir que padres y madres sean ejemplares empleando el WhatsApp, que no simplemente erradicar su uso.
 4. No es buena experiencia que sea el tutor quien cree y gobierne grupos de WhatsApp. Quizá incluso tampoco es necesario que formen parte. En ningún caso, sin una voluntad manifiesta.
 5. La regla de oro de nuestra comunicación ha se ser siempre la confianza. Si desconfiásemos de la gente, nos darían motivos para desconfiar de ellos. Si confiamos, nos lo premiarán no faltando a la lealtad. Por tanto, no es necesario que la escuela esté institucionalmente presente en los grupos. No debemos pretender saber todo lo que se dice. No nos hace falta.
 6. La red es en sí misma espontánea. Cuando el grupo de WhatsApp es creado de forma institucional y se limita la naturalidad padres y madres dentro del grupo, pierde parte de su sentido y estos pueden acabar buscando una salida y crear un grupo paralelo.
 7. Para la comunicación institucional a través del mismo WhatsApp sirven muy bien, en cambio, las listas de difusión. Los miembros de una lista entienden que el mensaje recibido estaba dentro de una lista. Si responden, sin embargo, lo hacen de forma personal, sin la necesidad de que el resto del grupo se entere.
 8. Como sucede en las redes sociales abiertas, lo mejor es que la dirección cuente con padres y madres en sintonía con la escuela en los grupos de WhatsApp. Estos no deben adoptar un papel de defensa a ultranza de todo lo que haga o diga la escuela. Basta con que demuestren afecto hacia el colegio y recuerden ante las quejas la conveniencia de transmitirlas noblemente el centro.
 9. En el momento de constituir el grupo, sus creadores deberán tener presentes y recordar al resto de integrantes unas pocas normas de conducta que faciliten la convivencia. Cuando alguna persona se las salte –pongamos por caso, enviando tres vídeos divertidos seguidos– recordarán estas normas, pero evitarán hacerse antipáticos en la reacción. Cuando convenga corregir a alguien su conducta, se hará mediante mensajes privados.
 10. La experiencia dicta que ordinariamente, cuando existen estas reglas básicas claras y asumidas, los grupos funcionan bien. No se hacen molestos para nadie a lo largo de todo el curso escolar.

A modo de ejemplo

Una vez, la dirección de un centro educativo que había vivido una mala experiencia con esta aplicación móvil, me pidió que les ayudara a redectar una carta donde se fundamentara nuevamente la estructura de comunicación con las familias. Os comparto la carta. El resultado que salió fue muy positivo:

Estimados amigos,

En la educación de vuestros hijos e hijas, es clave que se cuente con una buena comunicación con la escuela, el profesorado y también los padres y madres de los amigos y amigas de los hijos.

Nos parece muy conveniente primeramente que estéis en contacto con el tutor o tutora de cada hijo, para transmitiros mutuamente esos pequeños detalles y consejos que son tan importantes para su educación.

En cuanto a la información de la escuela, sabéis que contáis con los newsletters y correos electrónicos habituales y la web misma, que se puede consultar en cualquier momento. Estamos haciendo un gran esfuerzo para transmitiros puntualmente toda la información que necesitéis. Por supuesto, tenéis abiertas las puertas de la escuela, siempre que queráis transmitirnos alguna aclaración o hacer alguna observación o sugerencia de mejora.

En la actualidad –mediante los smartphones– resulta muy fácil la comuncació entre padres y madres de un mismo curso. Aplicaciones como WhatsApp son muy prácticas porque facilitan una información inmediata y un contacto directo entre todos. Desde la escuela queremos sugerir que cuando organicéis grupos de WhatsApp, respetéis el derecho a no participar de estos grupos, ya que no hay ninguna obligación de estar allí.

Hay que tener en cuenta, a la vez, las diferentes sensibilidades con respecto al uso del smartphone. Por eso os queremos pedir que en estos grupos dejéis de lado las bromas, las fotos, los comentarios divertidos, etc., que serían normales en otros contextos. Nos sabría mal que algunas personas se borraran de un instrumento tan bueno porque no quieren estar consultando el móvil por cuestiones nimias. Esperamos que lo entenderéis. Como también que estos grupos no son el canal para expresar dudas sobre el funcionamiento del aula, inquietudes o sugerencias, y menos quejas, que derivarían fácilmente en la crítica de los ausentes.

Atentamente,

Alfonso del Pozo Hondo
Director

Ojalá que estas ideas os brinden un punto de partida para vuestra comunicación con las familias de la escuela. Ya hemos dicho que es un campo donde no hay una sola concepción correcta; nos puede cambiar el punto de vista, si cambian las circunstancias.

Miquel Rossy

whatsapp_caste