Has de fer un powerpoint, una portada, un pòster o fins i tot una quartilla amb només text. Per més que hi poses lletres grosses, dibuixets, requadres, no aconsegueixes que et surti bé. En canvi, el Carles és un artista. En un moment fa que brilli d’una forma que tu no aconseguiràs mai. No intentis enganyar-te, però. No diguis que el disseny és només decoració i que l’important són les idees. Reconeix que quan està ben dissenyat es veu molt més professional i sembla que les idees siguin més convincents. Per què a tu no et queda bé? Potser és que artista s’hi neix?

No. És cert que hi ha qui està naturalment més capacitat, qui de forma intuïtiva aprèn els principis del disseny i els aplica amb gran facilitat. Però, com tot a la vida, aquest múscul també es pot enfortir. Si de forma racional ens esforcem a adquirir aquests principis, millorarà palesament la qualitat gràfica d’allò que estem fent. Tanmateix, no podem actuar només de forma lògica. Un cop coneguts els principis del disseny, caldrà posar en funcionament l’hemisferi dret i deixar-se dur de la creativitat. No oblidem que la intuïció es basa en el coneixement. Per això una molt bona manera d’aprendre a fer bons dissenys és primerament copiar-los (sense pretensions de plagi, és clar). Això repetit com a exercici esdevé un pòsit extraordinari.

Explorem a continuació alguns principis bàsics del disseny i aprofitem per afegir-hi alguns consells:

 

EIX

Existeix una línia imaginària que organitza els grups d’elements del disseny. Convé que cerquem, a cada disseny aquest punt d’ancoratge que vertebra –com a esquelet que n’és– el conjunt i contribueix al seu equilibri.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.11

 

SIMETRIA Quan els elements estan disposats de la mateixa manera als dos costats de l’eix parlem d’una disposició simètrica. Els objectes també poden disposar-se de manera equilibrada, sense simetria. Veiem com, en ambdós casos, la disposició contribueix a ordenar els elements del disseny.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.40.12

 

JERARQUIA Reconeixem la jerarquia quan els elements s’ordenen per importància. La jerarquia ens pot venir indicada per la mida (com més gran, més important), la forma (destaca l’element diferent) o la col·locació (al centre d’un cercle, a l’inici d’una línia o a la part superior de l’espai). Comparem aquests dos blocs:

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.41.10

En la distribució alineada a l’esquerra dels objectes del segon cas, reconeixem un eix, però no una jerarquia. Com que no compten amb mides diferents (o diferents formes), els objectes es perceben com a iguals. Aquest és un dels errors més característics en la creació de portades, anuncis, fullets, etc. per part de principiants. Els textos no es col·loquen de forma jerarquitzada, tots es perceben amb la mateixa importància, i resulta difícil llegir-los: la vista no sap on fixar-se, ja que no hi ha cap que destaqui inicialment sobre els altres. Comprovem-ho amb un exemple amb text:

Captura de pantalla 2015-04-26 a les 22.14.19

Només el fet de triar mides i tipus de lletra diferents dins la mateixa família, destaquem allò que considerem més rellevant i, des d’aquell text, la vista segueix el curs previst en el disseny. Notem que és també important l’ús de l’espai blanc per regular la jerarquia. La distància diversa entre els textos facilita la comprensió de la importància en el primer cas, i no en el segon.

 

RITME I REPETICIÓ

A través d’un patró que es va repetint o pel trencament d’aquest patró (la interrupció marca jerarquia). Repetir algun aspecte del disseny en tots els elements els dóna unitat i coherència interna. En el primer cas, la barra horitzontal trenca el ritme constantment repetit. Ens indica un canvi de tema, com en el PowerPoint del segon cas a través de les diapositives numerades i el color mateix.

Captura de pantalla 2015-04-26 a les 22.23.19

L’ús mantingut d’una mateixa tipografia, colors, elements ornamentals, etc. al llarg d’un document mostra la seva unitat el fa coherent i el distingeix de la resta. En el cas de les identitats visuals corporatives és indispensable aquesta repetició. Només si fem servir sempre els mateixos elements, esdevindran símbols de la marca. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 18.25.02

PROXIMITAT

La proximitat implica relació. Els elements que no estiguin relacionats, no han d’aparèixer pròxims i a la inversa. Per exemple, separar la informació no millora la comunicació, al contrari.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.54

L’espai buit entre els elements és tan important com els elements mateixos per organitzar la informació. L’espai buit proporciona harmonia i equilibri a la composició i ajuda a la legibilitat. Augmentant l’espai blanc i minvant la mida del text podem millorar-ne la legibilitat.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.43.08

 

SIMPLICITAT

Un disseny simple és més intel·ligible que un de complex. Eliminant elements innecessaris o merament decoratius, el resultat és més complet estèticament.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 17.50.56

 

ALINEACIÓ

Incloure tots els elements dins d’una retícula, dóna unitat al conjunt. Per exemple, quan una revista segueix les guies horitzontals es crea una línia inconscient d’equilibri entre pàgines. Malgrat que el contingut pugui ser divers, el conjunt és harmoniós perquè està alineat horitzontalment.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.40.51

En un disseny, un dibuix o una fotografia no col·locarem els elements a l’atzar.  La regla dels tres terços és una regla d’alineació molt coneguda i útil. Per exemple, una fotografia estarà equilibrada si els ulls dels que hi surten estan situats al damunt de la línia que separa el primer i el segon quadrant. Un error de fotògraf amateur és situar-los al centre, de manera que mitja foto és buida.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.42.15

El mateix esquema dels tres quadants es pot aplicar per a la maquetació de documents.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.42.24

 

CONTRAST

El que és diferent ha de ser prou diferent (tipografies regular no han d’anar amb semibold i sí, light amb bold): mida, forma, color, orientació, posició, textura, tipografia. D’altra banda, tindrem present que el contrast ajuda a crear jerarquia: canviar el tipus o la mida de la lletra ajuda a donar més rellevància a uns textos sobre altres.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 18.03.46

 

EQUILIBRI

Tot disseny segueix en un cert sentit les lleis de la gravitació universal. Els objectes suspesos tendeixen a caure. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.43 Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.39.27

El pes està relacionat amb la densitat. La lletra light pesa menys que la bold i, per tant, no pateix tant en un desequilibri.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.39.48

De la mateixa manera, els colors clars pesen menys que els foscos. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.30

Podríem continuar a bastament amb altres principis bàsics de disseny, però és més interessant interioritzar-ne uns quants, els més rellevants. Tots aquests principis poden seguir-se o poden violar-se en algun cas. Si els feu vostres, els podreu seguir intuïtivament.