[:ct]Has de fer un powerpoint, una portada, un pòster o fins i tot una quartilla amb només text. Per més que hi poses lletres grosses, dibuixets, requadres, no aconsegueixes que et surti bé. En canvi, el Carles és un artista. En un moment fa que brilli d’una forma que tu no aconseguiràs mai. No intentis enganyar-te, però. No diguis que el disseny és només decoració i que l’important són les idees. Reconeix que quan està ben dissenyat es veu molt més professional i sembla que les idees siguin més convincents. Per què a tu no et queda bé? Potser és que artista s’hi neix?

No. És cert que hi ha qui està naturalment més capacitat, qui de forma intuïtiva aprèn els principis del disseny i els aplica amb gran facilitat. Però, com tot a la vida, aquest múscul també es pot enfortir. Si de forma racional ens esforcem a adquirir aquests principis, millorarà palesament la qualitat gràfica d’allò que estem fent. Tanmateix, no podem actuar només de forma lògica. Un cop coneguts els principis del disseny, caldrà posar en funcionament l’hemisferi dret i deixar-se dur de la creativitat. No oblidem que la intuïció es basa en el coneixement. Per això una molt bona manera d’aprendre a fer bons dissenys és primerament copiar-los (sense pretensions de plagi, és clar). Això repetit com a exercici esdevé un pòsit extraordinari.

Explorem a continuació alguns principis bàsics del disseny i aprofitem per afegir-hi alguns consells:

 

EIX

Existeix una línia imaginària que organitza els grups d’elements del disseny. Convé que cerquem, a cada disseny aquest punt d’ancoratge que vertebra –com a esquelet que n’és– el conjunt i contribueix al seu equilibri.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.11

 

SIMETRIA Quan els elements estan disposats de la mateixa manera als dos costats de l’eix parlem d’una disposició simètrica. Els objectes també poden disposar-se de manera equilibrada, sense simetria. Veiem com, en ambdós casos, la disposició contribueix a ordenar els elements del disseny.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.40.12

 

JERARQUIA Reconeixem la jerarquia quan els elements s’ordenen per importància. La jerarquia ens pot venir indicada per la mida (com més gran, més important), la forma (destaca l’element diferent) o la col·locació (al centre d’un cercle, a l’inici d’una línia o a la part superior de l’espai). Comparem aquests dos blocs:

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.41.10

En la distribució alineada a l’esquerra dels objectes del segon cas, reconeixem un eix, però no una jerarquia. Com que no compten amb mides diferents (o diferents formes), els objectes es perceben com a iguals. Aquest és un dels errors més característics en la creació de portades, anuncis, fullets, etc. per part de principiants. Els textos no es col·loquen de forma jerarquitzada, tots es perceben amb la mateixa importància, i resulta difícil llegir-los: la vista no sap on fixar-se, ja que no hi ha cap que destaqui inicialment sobre els altres. Comprovem-ho amb un exemple amb text:

Captura de pantalla 2015-04-26 a les 22.14.19

Només el fet de triar mides i tipus de lletra diferents dins la mateixa família, destaquem allò que considerem més rellevant i, des d’aquell text, la vista segueix el curs previst en el disseny. Notem que és també important l’ús de l’espai blanc per regular la jerarquia. La distància diversa entre els textos facilita la comprensió de la importància en el primer cas, i no en el segon.

 

RITME I REPETICIÓ

A través d’un patró que es va repetint o pel trencament d’aquest patró (la interrupció marca jerarquia). Repetir algun aspecte del disseny en tots els elements els dóna unitat i coherència interna. En el primer cas, la barra horitzontal trenca el ritme constantment repetit. Ens indica un canvi de tema, com en el PowerPoint del segon cas a través de les diapositives numerades i el color mateix.

Captura de pantalla 2015-04-26 a les 22.23.19

L’ús mantingut d’una mateixa tipografia, colors, elements ornamentals, etc. al llarg d’un document mostra la seva unitat el fa coherent i el distingeix de la resta. En el cas de les identitats visuals corporatives és indispensable aquesta repetició. Només si fem servir sempre els mateixos elements, esdevindran símbols de la marca. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 18.25.02

PROXIMITAT

La proximitat implica relació. Els elements que no estiguin relacionats, no han d’aparèixer pròxims i a la inversa. Per exemple, separar la informació no millora la comunicació, al contrari.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.54

L’espai buit entre els elements és tan important com els elements mateixos per organitzar la informació. L’espai buit proporciona harmonia i equilibri a la composició i ajuda a la legibilitat. Augmentant l’espai blanc i minvant la mida del text podem millorar-ne la legibilitat.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.43.08

 

SIMPLICITAT

Un disseny simple és més intel·ligible que un de complex. Eliminant elements innecessaris o merament decoratius, el resultat és més complet estèticament.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 17.50.56

 

ALINEACIÓ

Incloure tots els elements dins d’una retícula, dóna unitat al conjunt. Per exemple, quan una revista segueix les guies horitzontals es crea una línia inconscient d’equilibri entre pàgines. Malgrat que el contingut pugui ser divers, el conjunt és harmoniós perquè està alineat horitzontalment.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.40.51

En un disseny, un dibuix o una fotografia no col·locarem els elements a l’atzar.  La regla dels tres terços és una regla d’alineació molt coneguda i útil. Per exemple, una fotografia estarà equilibrada si els ulls dels que hi surten estan situats al damunt de la línia que separa el primer i el segon quadrant. Un error de fotògraf amateur és situar-los al centre, de manera que mitja foto és buida.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.42.15

El mateix esquema dels tres quadants es pot aplicar per a la maquetació de documents.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.42.24

 

CONTRAST

El que és diferent ha de ser prou diferent (tipografies regular no han d’anar amb semibold i sí, light amb bold): mida, forma, color, orientació, posició, textura, tipografia. D’altra banda, tindrem present que el contrast ajuda a crear jerarquia: canviar el tipus o la mida de la lletra ajuda a donar més rellevància a uns textos sobre altres.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 18.03.46

 

EQUILIBRI

Tot disseny segueix en un cert sentit les lleis de la gravitació universal. Els objectes suspesos tendeixen a caure. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.43 Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.39.27

El pes està relacionat amb la densitat. La lletra light pesa menys que la bold i, per tant, no pateix tant en un desequilibri.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.39.48

De la mateixa manera, els colors clars pesen menys que els foscos. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.30

Podríem continuar a bastament amb altres principis bàsics de disseny, però és més interessant interioritzar-ne uns quants, els més rellevants. Tots aquests principis poden seguir-se o poden violar-se en algun cas. Si els feu vostres, els podreu seguir intuïtivament.

Miquel Rossy[:es]Tienes que hacer un powerpoint, una portada, un póster o incluso una cuartilla con sólo texto. Por más que pones letras grandes, dibujitos, recuadros, no consigues que te salga bien. En cambio, Carlos es un artista. En un momento hace que brille de una forma que tú no conseguirás nunca. No intentes engañarte, sin embargo. No digas que el diseño es sólo decoración y que lo importante son las ideas. Reconoce que cuando está bien diseñado se ve mucho más profesional y parece que las ideas sean más convincentes. ¿Por qué a ti no te queda bien? Quizás es que artista se nace?

No. Es cierto que hay quien está naturalmente más capacitado, quien de forma intuitiva aprende los principios del diseño y los aplica con gran facilidad. Pero, como todo en la vida, este músculo también se puede fortalecer. Si de forma racional nos esforzamos en adquirir estos principios mejorará manifiestamente la calidad gráfica de lo que estamos haciendo. Sin embargo, no podemos actuar sólo de forma lógica. Una vez conocidos los principios del diseño, habrá que poner en funcionamiento el hemisferio derecho y dejarse llevar de la creatividad. No olvidemos que la intuición se basa en el conocimiento. Por eso una muy buena manera de aprender a hacer buenos diseños es primeramente copiarlos (sin pretensiones de plagio, por supuesto). Esto repetido como ejercicio se convierte en un poso extraordinario.

Exploremos a continuación algunos principios básicos del diseño y aprovechémoslos para añadir algunos consejos:

 

EJE Existe una línea imaginaria que organiza los grupos de elementos del diseño. Conviene que buscamos en cada diseño este punto de anclaje que vertebra -como esqueleto que es- el conjunto y contribuye a su equilibrio.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.11

 

SIMETRÍA Cuando los elementos están dispuestos de la misma manera a ambos lados del eje hablamos de una disposición simétrica. Los objetos también pueden disponerse de manera equilibrada, sin simetría. Vemos como, en ambos casos, la disposición contribuye a ordenar los elementos del diseño.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.40.12 

 

JERARQUÍA

Reconocemos la jerarquía cuando los elementos se ordenan por importancia. La jerarquía puede venir indicada por el tamaño (cuanto más grande, más importante), la forma (destaca el elemento diferente) o la colocación (en el centro de un círculo, al inicio de una línea o en la parte superior del espacio). Comparemos estos dos bloques:

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.41.10

En la distribución alineada a la izquierda de los objetos del segundo caso, reconocemos un eje, pero no una jerarquía. Al no contar con medidas diferentes (o diferentes formas), los objetos se perciben como iguales. Este es uno de los errores más característicos en la creación de portadas, anuncios, folletos, etc. por parte de principiantes. Los textos no se colocan de forma jerarquizada, todos se perciben con la misma importancia, y resulta difícil leerlos: la vista no sabe dónde fijarse ya que no hay ninguno que destaque inicialmente sobre los demás. Comprobamos con un ejemplo con texto:

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 19.36.25

Sólo por el hecho de elegir tamaños y tipos de letra diferentes dentro de la misma familia, destacamos lo que consideramos más relevante y, desde ese texto, la vista sigue el curso previsto en el diseño. Notamos que es también importante el uso del espacio blanco para regular la jerarquía. La distancia diversa entre los textos facilita la comprensión de la importancia en el primer caso, y no en el segundo.

 

RITMO Y REPETICIÓN

A través de un patrón que se repite o por la rotura de este patrón (la interrupción marca jerarquía). Repetir algún aspecto del diseño en todos los elementos les da unidad y coherencia interna. En el primer caso, la barra horizontal rompe el ritmo constantemente repetido. Nos indica un cambio de tema, como en el powerpoint del segondo caso a través de las diapositivas numeradas y del color mismo. Captura de pantalla 2015-04-26 a les 22.23.19

El uso mantenido de una misma tipografía, colores, elementos ornamentales, etc. a lo largo de un documento muestra su unidad, lo hace coherente y lo distingue del resto. En el caso de las identidades visuales corporativas es indispensable la repetición. Sólo si utilizamos siempre los mismos elementos, se convertirán símbolos de la marca.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 18.25.02

 

PROXIMIDAD

La proximidad implica relación. Los elementos que no estén relacionados, no deben aparecer cercanos y al revés. Por ejemplo, separar la información no mejora la comunicación, al contrario.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.54

El espacio vacío entre los elementos es tan importante como los elementos mismos para organizar la información. El espacio vacío proporciona armonía y equilibrio en la composición y ayuda a la legibilidad. Aumentando el espacio blanco y disminuyendo el tamaño del texto podemos mejorar la legibilidad.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.43.08

 

SIMPLICIDAD

Un diseño simple es más inteligible que uno complejo. Eliminando elementos innecesarios o meramente decorativos, el resultado es más completo estéticamente.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 17.50.56

 

ALINEACIÓN

Incluir todos los elementos dentro de una retícula, da unidad al conjunto. Por ejemplo, cuando una revista sigue las guías horizontales se crea una línea inconsciente de equilibrio entre páginas. Pese a que el contenido pueda ser diverso, el conjunto es armonioso porque está alineado horizontalmente.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.40.51 

En un diseño, un dibujo o una fotografía no colocaremos los elementos al azar. La regla de los tres tercios es una regla de alineación muy conocida y útil. Por ejemplo, una fotografía estará equilibrada si los ojos de los que salen en ella están situados encima de la línea que separa el primer y el segundo cuadrante. Un error de fotógrafo amateur es situarlos en el centro, por lo que media foto está vacía. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.42.15

El mismo esquema de los tres cuadrantes se puede aplicar para la maquetación de documentos.Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.42.24

 

CONTRASTE

Lo que es diferente debe ser bastante diferente (tipografías regular no deben ir con demiboid y sí light con bold): tamaño, forma, color, orientación, posición, textura, tipografía. Por otro lado, tendremos presente que el contraste ayuda a crear jerarquía: cambiar el tipo o el tamaño de la letra ayuda a dar más relevancia a unos textos sobre otros.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 18.03.46

 

EQUILIBRIO

Todo diseño sigue en cierto sentido las leyes de la gravitación universal. Los objetos suspendidos tienden a caer. Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.43 Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.39.27

El peso está relacionado con la densidad. La letra light pesa menos que la bold y, por tanto, no sufre tanto en un desequilibrio.

Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.39.48

Del mismo modo, los colores claros pesan menos que los oscuros . Captura de pantalla 2015-04-25 a les 16.38.30

Podríamos continuar largamente con otros principios básicos de diseño, pero es más interesante interiorizar unos cuantos, los más relevantes. Todos estos principios pueden seguirse o también pueden violarse en algún caso. Si los haces tuyos, los podrás seguir intuitivamente. No sabrás por qué, pero a ti también te quedará bien tu diseño. Miquel Rossy[:]