[:ct]

ESCOLTA’N EL PODCAST
 Spotify
 iTunes
 Spreaker

Disposar d’una bona marca visual no és tan difícil ni tan car com es pot pensar. El que exposo a continuació és un pla concebut per a escoles petites, amb pressuposts limitats. Ben segur que un centre gran – més encara, un grup escolar– podrà ser ambiciós i plantejar-se accions de comunicació més professionals i, per tant, dedicar-hi partides econòmiques més altes. Les escoles petites, o totes les que ja es veuen molt limitades en els recursos que poden invertir a millorar l’educació, no poden abordar segons quines altres despeses. Què poden fer aleshores?

Tothom pot oferir, sense inversions costoses, un aspecte visual atractiu i coherent. El que inicialment sembla una dificultat, també esdevé un avantatge, sempre i quan actuem amb planificació: en un centre petit, s’arriba més fàcilment a totes les persones i a totes les circumstàncies; això fa que no resulti difícil mantenir la coherència i seguir fidelment allò que ens hem proposat. És qüestió de ser ordenats i tenir clar què busquem.

Aquests són els 10 passos que us proposo:

1. Estratègia
Reuniu un petit grup heterogeni de gent de l’escola que considereu que en coneix bé la idiosincràsia i l’estima. Elaboreu un text breu que descrigui la identitat de la vostra escola (la missió, la visió, el vostre somni col·lectiu…), les dades que millor il·lustrin la seva realitat (creixement d’alumnat, resultats acadèmics, perfil del professorat…), el context en el qual es troba, la comparació amb les escoles de l’entorn (mitjançant una DAFO), com somieu que pot ser l’escola d’aquí a cinc anys, etc. No cal fer-lo massa extens: amb quatre folis n’haureu de tenir prou (tot i que manifestaran hores de feina). Establiu –fruit d’una reflexió participada– una meta, el posicionament a què creieu que heu d’arribar.

2. Etiquetes
Seleccioneu tres atributs mitjançant els quals voleu ser reconeguts, o sigui tres adjectius que puguin descriure ells sols la vostra escola, com si fos una persona. Sorgeixen de la síntesi del treball anterior. Sigueu realistes: no esteu descrivint com us agradaria ser; ha de coincidir amb la realitat. Tingueu en compte el context: si alguna escola competència vostra és percebuda amb un d’aquests atributs pel damunt vostre, bandegeu aquest tret. Per exemple, us tindrien per mentiders, si sou una escola concertada i afirmeu ser una escola oberta, quan al costat teniu un CEIP públic; o si dieu que sou molt innovadors i la vostra competència té renom perquè participa en els TED educatius. Si us veneu com a excel·lents, al costat d’un centre privat amb els millors resultats de la demarcació. És millor centrar-se en una altra qualitat que també sigui important per a vosaltres, alguna en la qual pugueu esdevenir els millors.

3. Logo
Amb aquests textos redactats, encarregueu a un professional el disseny del logotip i la selecció dels identificadors primaris del centre. Sí, a un professional. Si no us podeu permetre una gran despesa, busqueu una mare, un pare o algun antic alumne, algú que pugui dissenyar-lo per un preu accessible, perquè s’estima l’escola. Però si el logo no el fa un professional, us aconsello que no en tingueu: limiteu-vos a escriure el nom de l’escola sempre igual, amb el mateix tipus de lletra que triareu per a la vostra comunicació. Funcionarà molt bé, encara que us costi creure-ho.
Com ha de ser el logo? No es poden donar regles generals; precisament per això, aconsello que el faci un professional. Un consell sí que es pot donar: com més simple, millor. El logotip és el nom escrit d’una forma determinada. I símbol? Potser no us cal. Aleshores, no en tingueu: està comprovat que és molt reconeixible i memorable un logo només amb text. I si necessiteu un símbol, que no sigui mai gremial: res de llapis, llibretes, etc. El símbol té una finalitat diferenciadora. Si usem un recurs tòpic, no ens diferenciarem.

4. Domini
Si no la teniu encara –seria estrany–, adquiriu el domini (adreça de web) més adequat al nom de la vostra escola (l’adreça www.nomdelescola.cat, per exemple). Quedeu-vos tots els dominis habituals al país: .org, .net, .com, .es, .cat. Són prou barats i podeu acabar necessitant-los. Mentrestant, els redirigireu al web del centre. Contracteu l’allotjament del web –el hosting– i feu-vos-hi instal·lar un WordPress. Tot plegat no excedirà els 100-120€ anuals. Hi ha altres maneres de crear un web; us proposo WordPress (Blogspot, per exemple, és menys versàtil), perquè també és gratuïta, però més professional i ofereix moltes possibilitats, mitjançant plantilles de temes variadíssims i plugins molt econòmics. Es necessita una mica de formació per administrar el web, però és molt elemental. N’hi ha molts manuals, també a Internet. Si teniu altres pretensions i voleu moltíssims serveis, aquest web no us valdrà: haureu d’invertir força diners, contractant un programador.

5. Web
D’acord amb el dissenyador, seleccioneu un tema de WordPress de pagament que pugui satisfer l’estil i les necessitats del col·legi. Els temes de WordPress valen al voltant de 60€, un cost molt assequible, i, en la mesura que no pretenguem canviar-ne l’estil gràfic, transmetran una imatge molt professional. Així doncs, amb pocs diners es pot comptar amb un web de categoria. Les diferents funcionalitats s’aconseguiran a través de pluguins (alguns són gratuïts i altres tenen un cost baix). Els temes de WordPress permeten modificar alguns elements del disseny: colors, tipografies, mides de text, posició del menú. D’acord amb el dissenyador, fixeu cadascun d’aquests elements i no els modifiqueu més. Aquesta plantilla ha d’esdevenir model per a tota la resta de documents: plantilles de Word, de PowerPoint, rètols, senyalística, etc.

6. Tipografia
Feu-vos amb les fonts que heu triat per al web i instal·leu-les en tots els ordinadors, perquè es converteixin en tipografia corporativa. Si trieu tipografies de Google Fonts, tot és molt fàcil, perquè Google permet descarregar-les a l’ordinador. Són fonts lliures. Això és més important que no sembla. La tipografia és també un identificador de les marques. Com que és omnipresent, és molt cohesionador. A més, contribuix molt a disciplinar l’ús de la identitat visual.

7. Fotografia
Dins de les vostres possibilitats, heu de procurar que les fotografies tinguin molta qualitat. Això distingeix molt una bona entitat, contribueix a projectar professionalitat. No permeteu fer públiques fotos on es projecti una mala imatge de l’escola. Podríeu buscar un bon fotògraf professional –que no sigui gaire car– i faci una bona sessió fotogràfica per tota l’escola. D’aquest reportatge traureu les fotos que podreu posar al web, als fullets, etc. durant uns anys. Si voleu utilitzar fotos d’estoc, en podeu trobar moltes de gratuïtes i legals; no cal piratejar-ne. En les fotografies és on més haureu d’estar atents a mostrar les etiquetes que voleu que projecti l’escola: innovació, proximitat, qualitat, alegria…

8. Plantilles de documents habituals
Una persona amb coneixements informàtics suficients –no cal ni tan sols que sigui dissenyador– copiarà exactament l’estil de les pàgines del web. Es fixarà en cada tipografia, respectarà les mides de les imatges, els colors, els estils de contorn, els elements ornamentals, etc. En definitiva, procurarà que no hi hagi cap diferència entre l’estil del web i el dels exàmens, les cartes, els powerpoints. Això conferirà a la imatge corporativa una professionalitat i una cohesió extraordinàries. Crearà una plantilla de Microsoft Office (o el programa obert que s’usi a l’escola) per a cada necessitat: model de carta, d’examen, de full d’assistències, de presentació per a reunions amb pares, etc., etc. Aquests seran les úniques plantilles de documents que es podran usar en cada àmbit. Quan calgui una nova plantilla, es crea.

9. Manual d’estil i fons de plantilles
La teoria pot quedar en no res, si no es facilita a tot el personal l’explicació adequada de com s’ha de fer i l’accés a tot allò que pugui necessitar (plantilles, fonts, fotografies, etc.). Per això, cal compartir –al núvol intern o directament a una part del web– tot aquest material. El manual d’estil a més de ser normatiu i explicitar què es pot fer i que no, cal que n’expliqui el perquè, és a dir, allò que l’estil gràfic triat vol significar, el posicionament i la personalització de la marca. Ha de ser breu i molt clar. Cal que el llenguatge s’adapti al públic: no podeu fer servir termes tècnics, si el professorat no els entendrà.

10. Repetir, repetir, repetir
Quan heu superat els nou passos anteriors, acabeu de situar-vos en la graella de sortida. Ara comença de debò el procés d’assolir una marca excel·lent. Us ho jugareu dia a dia, mantenint amb coherència els models creats. Cal molt de temps perquè es percebi que hi ha una marca gràfica coherent amb un posicionament previst. Passat un temps, us cansareu de fer-ho tot sempre igual –sobretot la gent més creativa o més nerviosa–. No caigueu en la temptació de canviar res del disseny només per aquest cansament. Manteniu-lo tal com és al llarg del temps i aconseguireu una marca excel·lent.

Miquel Rossy[:es]

ESCÚCHALO EN PODCAST
 Spotify
 iTunes
 Spreaker

Disponer de una buena marca visual no es tan difícil ni tan caro como se puede pensar. Lo que expongo a continuación es un plan concebido para escuelas pequeñas, con presupuestos limitados. Seguro que un centro grande –más aún, un grupo escolar– podrá ser ambicioso y plantearse acciones de comunicación más profesionales y, por tanto, dedicar partidas económicas más altas. Las escuelas pequeñas, o todas las que ya se ven muy limitadas en los recursos que pueden invertir en mejorar la educación, no pueden abordar según qué otros gastos. ¿Qué pueden hacer entonces?

Todo el mundo puede ofrecer, sin inversiones costosas, un aspecto visual atractivo y coherente. Lo que inicialmente parece una dificultad, también se convierte en una ventaja, siempre y cuando actuemos con planificación: en un centro pequeño, se llega más fácilmente a todas las personas y a todas las circunstancias; esto permite que no resulte difícil mantener la coherencia y seguir fielmente lo que nos hemos propuesto. Es cuestión de ser ordenados y tener claro qué buscamos.

Estos son los 10 pasos que os propongo:

1. Estrategia
Reunid un pequeño grupo heterogéneo de gente de la escuela que consideréis que conoce bien su idiosincrasia y la aprecia. Elaborad un texto breve que describa la identidad de vuestra escuela (la misión, la visión, su sueño colectivo…), los datos que mejor ilustren su realidad (crecimiento de alumnado, resultados académicos, perfil del profesorado…), el contexto en el que se encuentra, la comparación con las escuelas del entorno (mediante un DAFO), como soñáis que puede ser la escuela dentro de cinco años, etc. No hay que hacerlo demasiado extenso: con cuatro folios deberéis tener suficiente (aunque manifestarán horas de trabajo). Estableced –fruto de una reflexión participada– una meta, el posicionamiento al que creéis que ha de llegar.

2. Etiquetas
Seleccionad tres atributos mediante los cuales deseáis ser reconocidos, o sea tres adjetivos que puedan describir ellos solos vuestro colegio, como si fuera una persona. Surgen de la síntesis del trabajo anterior. Sed realistas: no está describiendo cómo os gustaría ser; debe coincidir con la realidad. Tened en cuenta el contexto: si alguna escuela competencia vuestra es percibida con uno de estos atributos por encima del colegio, desterrad este rasgo. Por ejemplo, os tendrían por mentirosos, si sois un centro concertado y afirmáis ser una escuela abierta, cuando al lado tenéis un CEIP público; o si decís que sois muy innovadores y vuestra competencia tiene renombre porque participa en los TED educativos. Si os vendéis como excelentes, junto a un centro privado con los mejores resultados de la provincia. Es mejor centrarse en otra cualidad que también sea importante para vosotros, alguna en la que podáis convertiros en los mejores.

3. Logo
Con estos textos redactados, encargad a un profesional el diseño del logotipo y la selección de los identificadores primarios del centro. Sí, a un profesional. Si no os podéis permitir un gran gasto, buscad una madre, un padre o algún antiguo alumno, alguien que pueda diseñarlo por un precio accesible, porque aprecia la escuela. Pero si el logo no lo hace un profesional, os aconsejo que no lo tengáis: limitaos a escribir el nombre de la escuela siempre igual, con el mismo tipo de letra que escogeréis para vuestra comunicación. Funcionará muy bien, aunque os cueste creerlo.
¿Cómo debe ser el logo? No se pueden dar reglas generales; precisamente por eso, aconsejo que lo haga un profesional. Un consejo sí se puede dar: cuanto más simple, mejor. El logotipo es el nombre escrito de una forma determinada. ¿Y símbolo? Quizás no se necesite. Entonces, no lo tengáis: está comprobado que es muy reconocible y memorable un logo sólo de texto. Y si necesita un símbolo, que no sea nunca gremial: nada de lápiz, libretas, etc. El símbolo tiene una finalidad diferenciadora. Si usamos un recurso tópico, no nos diferenciamos.

4. Dominio
Si no la tenéis todavía -sería extraño-, adquirid el dominio (dirección de web) más adecuado al nombre de vuestra escuela (la dirección www.nombredelcole.es, por ejemplo). Quedaos todos los dominios habituales en el país: .org, .net, .com, .es. Son bastante baratos y podéis acabar necesitándolos. Mientras tanto, los redigiréis a la web del centro. Contratad el alojamiento de la web -el hosting– y haced que os instalen un WordPress. Todo ello no excederá los 100 a 120 € anuales. Hay otras maneras de crear una web; os propongo WordPress (Blogspot, por ejemplo, es menos versátil), porque también es gratuita, pero más profesional y ofrece muchas posibilidades, mediante plantillas de temas variadísimos y plugins muy económicos. Se necesita un poco de formación para administrar la web, pero es muy elemental. Hay muchos manuales, también en Internet. Si tenéis otras pretensiones y deseáis muchísimos servicios, esta web no os valdrá: deberéis invertir bastante dinero, contratando un programador.

5. Web
De acuerdo con el diseñador, seleccionad un tema de WordPress de pago que pueda satisfacer el estilo y las necesidades del colegio. Los temas de WordPress valen alrededor de 60 €, un coste muy asequible, y, en la medida que no pretendamos cambiar su estilo gráfico, transmitirán una imagen muy profesional. Así pues, con poco dinero se puede contar con una web de categoría. Las diferentes funcionalidades se conseguirán a través de pluguins (algunos son gratuitos y otros tienen un coste bajo). Los temas de WordPress permiten modificar algunos elementos del diseño: colores, tipografías, tamaños de texto, posición del menú. De acuerdo con el diseñador, fijad cada uno de estos elementos y no los modifiquéis más. Esta plantilla debe convertirse en modelo para todo el resto de documentos: plantillas de Word, PowerPoint, rótulos, señalética, etc.

6. Tipografía
Conseguid las fuentes que habéis elegido para la web e instaldlas en todos los ordenadores, para que se conviertan en tipografía corporativa. Si elegís tipografías de Google Fonts, todo es muy fácil, porque Google permite descargarlas en el ordenador. Son fuentes libres. Esto es más importante de lo que parece. La tipografía es también un identificador de las marcas. Como es omnipresente, es muy cohesionador. Además, contribuye mucho a disciplinar el uso de la identidad visual.

7. Fotografía
Dentro de vuestras posibilidades, debéis procurar que las fotografías tengan mucha calidad. Esto distingue mucho una buena entidad, contribuye a proyectar profesionalidad. No permitáis hacer públicas fotos donde se proyecte una mala imagen de la escuela. Podrías buscar un buen fotógrafo profesional -que no sea muy caro– y haga una buena sesión fotográfica por toda la escuela. De este reportaje sacaréis las fotos que podéis poner en la web, los folletos, etc. durante unos años. Si deseáis utilizar fotos de stock, podéis encontrar muchas gratuitas y legales; no hay que piratearlas. En las fotografías es donde más deberéis estar atentos a mostrar las etiquetas que deseáis que proyecte la escuela: innovación, proximidad, calidad, alegría…

8. Plantillas de documentos habituales
Una persona con conocimientos informáticos suficientes –ni siquiera hace falta  que sea diseñador– copiará exactamente el estilo de las páginas de la web. Se fijará en cada tipografía, respetará los tamaños de las imágenes, los colores, los estilos de contorno, los elementos ornamentales, etc. En definitiva, procurará que no haya ninguna diferencia entre el estilo de la web y el de los exámenes, las cartas, los powerpoints. Esto conferirá a la imagen corporativa una profesionalidad y una cohesión extraordinarias. Creará una plantilla de Microsoft Office (o el programa abierto que se use en la escuela) para cada necesidad: modelo de carta, de examen, de hoja de asistencias, de presentación de reuniones con padres, etc., etc. Estas serán las únicas plantillas de documentos que se podrán usar en cada ámbito. Cuando haga falta una nueva plantilla, se crea.

9. Manual de estilo y fondo de plantillas
La teoría puede quedar en nada, si no se facilita a todo el personal la explicación adecuada de cómo se ha de hacer y el acceso a todo aquello que pueda necesitar (plantillas, fuentes, fotografías, etc.). Por ello, hay que compartir –en la nube interna o directamente a una parte de la web– todo este material. El manual de estilo además de ser normativo y explicitar qué se puede hacer y qué no, es necesario que explique el porqué, es decir, lo que el estilo gráfico elegido quiere significar, el posicionamiento y la personalización de la marca. Debe ser breve y muy claro. El lenguaje tiene que adaptarse al público: no puede utilizar términos técnicos, si el profesorado no lo entenderá.

10. Repetir, repetir, repetir
Cuando hayáis superado los nueve pasos anteriores, acabais de situaros en la parrilla de salida. Ahora comienza de verdad el proceso de lograr una marca excelente. Os lo jugaréis día a día, manteniendo con coherencia los modelos creados. Hace falta mucho tiempo para que se perciba que hay una marca gráfica coherente con un posicionamiento previsto. Pasado un tiempo, os cansaréis de hacerlo todo siempre igual -sobre todo la gente más creativa o más nerviosa-. No caigáis en la tentación de cambiar algo del diseño sólo por este cansancio. Mantenedlo tal como es a lo largo del tiempo y conseguiréis una marca excelente.

Miquel Rossy[:]