[:ct]D’innovació, en educació, n’hi ha hagut sempre. Podríem citar mestratges innegables en el darrer segle, que han fet progressar molt la pedagogia. Abans, però, no totes les escoles pretenien ser innovadores: la majoria aplicaven unes rutines educatives adquirides al llarg dels anys.

Ara mateix, en canvi, el món educatiu viu un moment de crisi en el qual la innovació és vista com el valor primordial. Potser és que s’ha perdut l’esperança en reformes educatives polítiques, tan subjectes a la ideologia del partit del govern. Tant fan les causes. El cert és que cada centre s’ha fet la pròpia reforma. Moltes escoles viuen una gran febrada de renovació. S’han tirat parets a terra, s’han suprimit les assignatures i els exàmens, s’han canviat els pupitres per catifes, els llibres per tablets, la ciència pel mètode, els exercicis pels jocs… De cop i volta, ens cal innovar en moltíssims àmbits –fins i tot contradictoris– tots alhora i amb urgència! Sembla que el nou només pel fet de ser-ho ja tingui més valor que el preexistent. Es posa més èmfasi en els instruments que en els seus fins: la tecnologia i la metodologia esdevenen més importants que el mateix coneixement. I tot es justifica pel lema fal·laç que estem preparant els alumnes per a professions que encara no existeixen (quan en realitat els estem formant per a la vida, que és molt més que ser treballadors productius).

El sentit comú i la coherència ens han de dur a una visió ponderada de la innovació. No tot el que s’anomena innovació és bo, ni tampoc totes les bones idees tenen a posteriori una bona posada en pràctica. La qual cosa no comporta alinear-se amb l’immobilisme ni el tradicionalisme: la innovació pedagògica fa progressar l’educació, quan demostra el seu resultat. Seria tan il·lògic tancar-se a la innovació contrastada, com irresponsable provar riscos innecessaris en l’educació dels fills. M’agrada sintetitzar-ho dient que ens cal estar en la segona fila de la innovació, en la primera de la qualitat.

Ho aclareixo, per si de cas: que els reaccionaris que voldrien una escola sense electricitat no em comptin entre els seus. Jo també faig servir Kahoot a classe. Mai no consideraré el mal ús d’una tecnologia prou argument contra el seu bon ús. És més, globalment sóc optimista. Malgrat tot, molt del que s’està fent es fa bé. I estic convençut que, després del temporal, tindrà més fàcil rectificar qui ha errat el rumb que aquell que no s’ha mogut.

No judicaré, perquè no em correspon de fer-ho, l’encert de cada canvi didàctic o metodològic. Sé, perquè ho he vist, que, al costat d’algunes ximpleries i imitacions acrítiques i superficials, hi ha moltíssimes escoles (segurament poc sorolloses) que fa molt de temps que duen a terme una innovació real. Em limitaré, doncs, a parlar de la innovació educativa només des del punt de vista dels centres en tant que marques, des de l’òptica del seu brànding.

MÀRQUETING INNOVACIONISTA

En els darrers anys alguns factors, com ara la crisi o la baixa natalitat, han forçat les escoles a cercar nous alumnes i a fer-ho de forma més professional. S’ha evidenciat que per omplir el col·legi no n’hi ha prou de fer les coses bé, que cal que es visualitzi. És precisament per això que sovint la passió innovadora ha vingut dictada pel màrqueting, per la necessitat de captar més alumnes, més que no pas per la conveniència real d’un canvi. El sil·logisme és molt elemental: “Si som innovadors, serem més atractius i tindrem més alumnes”. És una temptació molt fàcil. “Innovador” ha esdevingut una paraula màgica, l’adjectiu miracler aplicable a qualsevol experiment didàctic, sigui realment nou o no, i aporti o no aporti valor.

No podem oblidar, però, que aquesta tendència innovacionista pot comportar, per part de no pocs pares i mares, por a l’experimentació. En molts casos, demolir parets no els inspira gaire confiança. Preferirien, amb un sentit comú evident, no fer provatures amb els seus fills. I sí que ocasiona, en canvi, oposició en una part del professorat, especialment entre els més veterans, que veuen com tot el que havien fet al llarg de la vida de cop i volta sembla inútil. Uns i altres poden esdevenir un punt crític intern a cada escola, una rèmora per al canvi, de vegades amb raó i altres cops per poca visió i capacitat de millora. Tant a uns com altres, caldria tenir-los presents.

Renovar la metodologia educativa és molt més complex que no sembla: consisteix sovint a emprendre un canvi cultural. I tot canvi cultural mal fet, fereix persones i crea oposició. En no pocs casos, s’ha pretès que s’endeguessin projectes radicals, sense tenir en compte que la tradició cultural interna de l’escola podia dilapidar aquest esforç innovador. Abans de començar els projectes, caldrà fer-se moltes preguntes: Com és culturalment l’escola? Hi ha molta competitivitat entre el professorat? Són molts o pocs els que viuen acomodats en una rutina? Es tendeix a l’autocomplaença? Hi ha por a equivocar-se, perquè pot haver represàlies? Som col·lectivament optimistes i emprenedors? El professorat té iniciativa i compta amb marge de delegació per dur a terme el que es proposa? Etc. Després d’haver dibuixat un mapa clar de la cultura institucional, s’estarà en condicions de planificat millor la manera de comunicar la necessitat del canvi.

Coincidint amb aquest moviment innovacionista centrat en la metodologia, no són poques les veus que, des de tota mena de posicionaments ideològics, reclamen (no necessàriament com a reacció, perquè no són contradictoris) el retorn a l’educació dels hàbits o, com es diu ja sense ambages, de les virtuts: resiliència, lideratge, assertivitat, etc. són maneres noves d’anomenar el de sempre: fortalesa, magnanimitat, equanimitat… Alguns hi porten tota la vida; altres estan descobrint la sopa d’all. No pot haver canviat tant l’educació, si el més essencial de les persones no ha canviat.

És evident que el que és clau en l’educació no ens ho aportarà la tecnologia. Cada escola té, o hauria de tenir, una manera seva de concebre l’educació, uns valors compartits per aquella comunitat educativa, allò que comunament s’anomena estil propi o ideari: una sèrie de directrius consensuades, que marquen les línies generals de l’escola. Aquest fonament estable és el que en primer lloc s’ha de mostrar de forma atractiva i ha de diferenciar cada centre de la resta, el seu compromís, el nucli de la seva promesa de marca. És que ens expliquem tan malament que no som capaços de construir sobre aquest fonament el nostre màrqueting?

En conclusió (perquè alguna proposta haig de fer al capdavall), aquests són, per a mi, els punts que hauríeu de tenir presents com a escola, per tal de fer innovació educativa sense no caure en l’innovacionisme:

 1. Posicioneu en el centre del vostre missatge la identitat de l’escola. Una bona escola es reconeix perquè la comunitat educativa comparteix unes conviccions i un tarannà propi, que no està subjecte a incidències efímeres.
 2. Prioritzeu el públic intern en la comunicació sobre innovació (una comunicació que ha de ser en totes dues direccions).
 3. Assegureu, abans d’abordar un canvi innovador, que internament s’ha generat una bona predisposició cap a aquest canvi.
 4. Situeu l’alumnat individualment com a beneficiari de la innovació –tant en la realitat com en la comunicació–, pel damunt del profit que en tregui el col·lectiu escolar. Enorgullir-se, per exemple, d’un premi per innovacions que han comportat errors i una formació defectuosa per a alguns alumnes no seria raonable.
 5. Supediteu sempre la innovació a la qualitat educativa. Només és innovació el que realment aporta valor. No digueu que una pràctica és innovadora, fins que no s’hagi demostrat que és millor que la precedent. Centreu, doncs, el vostre argument en els resultats educatius, no en les experiències didàctiques, ni menys encara en els instruments.
 6. Empreu en tot moment un llenguatge que demostri que no heu perdut el seny. I no el perdeu. Les novetats es proven mitjançant prototips (unes hores de classe, alguna matèria, una part de l’edifici…). Si l’experiència és repetidament positiva, la implantareu a tota l’escola.
 7. Si cal rectificar, feu-ho de seguida. No ho endarreriu per por a quedar malament. No intenteu amagar els fracassos: equivocar-se és el pas previ a l’èxit en tota innovació. Corregir els errors us dóna més reputació que no pas diluir-los.

Innoveu tant com pugueu i apreneu de la innovació dels altres, però no utilitzeu mai el mot “innovació” com si fos màgic. Heu de controlar les expectatives que genereu parlant d’innovació. I en cas de dubte, eviteu emprar la paraula “innovador”. La innovació es demostra, no es proclama.

Miquel Rossy

[:es]Innovación, en educación, ha habido siempre. Podríamos citar maestrías innegables en el último siglo, que han hecho progresar mucho la pedagogía. Antes, sin embargo, no todas las escuelas pretendían ser innovadoras: la mayoría aplicaban unas rutinas educativas adquiridas a lo largo de los años.

Ahora mismo, en cambio, el mundo educativo vive un momento de crisis en el que la innovación es vista como el valor primordial. Quizá es que se ha perdido la esperanza en reformas educativas políticas, tan sujetas a la ideología del partido del gobierno. Tanto dan las causas. Lo cierto es que cada centro se ha hecho la propia reforma. Muchas escuelas viven una gran fiebre de renovación. Se han tirado paredes al suelo, se han suprimido las asignaturas y los exámenes, se han cambiado los pupitres por alfombras, los libros por tablets, la ciencia por el método, los ejercicios por los juegos… De repente, ¡necesitamos innovar en muchísimos ámbitos –incluso contradictorios– todos a la vez y con urgencia! Parece que lo nuevo sólo por el hecho de serlo ya tenga más valor que lo preexistente. Se pone más énfasis en los instrumentos que en sus fines: la tecnología y la metodología se vuelven más importantes que el propio conocimiento. Y todo se justifica por el lema falaz de que estamos preparando a los alumnos para profesiones que aún no existen (cuando en realidad les estamos formando para la vida, que es mucho más que ser trabajadores productivos).

El sentido común y la coherencia nos deben llevar a una visión ponderada de la innovación. No todo lo que se llama innovación es bueno, ni tampoco todas las buenas ideas tienen a posteriori una buena puesta en práctica. Lo cual no supone alinearse con el inmovilismo ni el tradicionalismo: la innovación pedagógica hace progresar la educación, cuando demuestra su resultado. Sería tan ilógico cerrarse a la innovación contrastada, como irresponsable probar riesgos innecesarios en la educación de los hijos. Me gusta sintetizarlo diciendo que necesitamos estar en la segunda fila de la innovación, en la primera de la calidad.

Lo aclaro, por si acaso: que los reaccionarios que querrían una escuela sin electricidad no me cuenten entre los suyos. Yo también uso Kahoot en clase. Nunca consideraré el mal uso de una tecnología suficientemente argumento contra su buen uso. Es más, globalmente soy optimista. A pesar de todo, mucho de lo que se está haciendo se hace bien. Y estoy convencido de que, tras el temporal, tendrá más fácil rectificar quien ha errado el rumbo que aquel que no se ha movido.

No juzgaré, porque no me corresponde hacerlo, el acierto de cada cambio didáctico o metodológico. Sé, porque lo he visto, que, junto a algunas tonterías e imitaciones acríticas y superficiales, hay muchísimas escuelas (seguramente poco ruidosas) que, desde hace mucho tiempo, llevan a cabo una innovación real. Me limitaré, pues, a hablar de la innovación educativa sólo desde el punto de vista de los centros como marcas, desde la óptica de su branding.

MARKETING INNOVACIONISTA

En los últimos años algunos factores, como la crisis o la baja natalidad, han forzado a las escuelas a buscar nuevos alumnos y a hacerlo de forma más profesional. Se ha evidenciado que para llenar el colegio no es suficiente hacer las cosas bien, que es necesario que se visualice. Es precisamente por eso que a menudo la pasión innovadora ha venido dictada por el marketing, por la necesidad de captar más alumnos, más que por la conveniencia real de un cambio. El silogismo es muy elemental: “Si somos innovadores, seremos más atractivos y tendremos más alumnos”. Es una tentación fácil. “Innovador” se ha convertido en una palabra mágica, el adjetivo milagrero aplicable a cualquier experimento didáctico, sea realmente nuevo o no, y aporte o no aporte valor.

No podemos olvidar que esta tendencia innovacionista puede comportar, por parte de no pocos padres y madres, miedo a la experimentación. En muchos casos, demoler paredes no les inspira confianza. Preferirían, con un sentido común evidente, no hacer probaturas con sus hijos. Y sí ocasiona, en cambio, oposición en una parte del profesorado, especialmente entre los más veteranos, que ven como todo lo que habían hecho a lo largo de su vida de repente parece inútil. Unos y otros se pueden convertir en un punto crítico interno en cada escuela, una rémora para el cambio, a veces con razón y otras veces por poca visión y capacidad de mejora. Tanto a unos como otros, se les debería tener presentes.

Renovar la metodología educativa es mucho más complejo de lo que parece: consiste a menudo en emprender un cambio cultural. Y todo cambio cultural mal hecho, hiere a personas y crea oposición. En no pocos casos, se ha pretendido que se emprendan proyectos radicales, sin tener en cuenta que la tradición cultural interna de la escuela podía dilapidar este esfuerzo innovador. Antes de comenzar los proyectos, será necesario hacerse muchas preguntas: ¿Cómo es culturalmente la escuela? ¿Hay mucha competitividad entre el profesorado? ¿Son muchos o pocos los que viven acomodados en una rutina? ¿Se tiende a la autocomplacencia? ¿Hay miedo a equivocarse, porque puede haber represalias? ¿Somos colectivamente optimistas y emprendedores? ¿El profesorado tiene iniciativa y cuenta con margen de delegación para llevar a cabo lo que se propone? Etc. Después de haber dibujado un mapa claro de la cultura institucional, se estará en condiciones de planificado mejor la manera de comunicar la necesidad del cambio.

Coincidiendo con este movimiento innovacionista centrado en la metodología, no son pocas las voces que, desde todo tipo de posicionamientos ideológicos, reclaman (no necesariamente como reacción, porque no son contradictorios) el retorno a la educación de los hábitos o, como se dice ya sin ambages, de las virtudes: resiliencia, liderazgo, asertividad, etc. son maneras nuevas de nombrar lo de siempre: fortaleza, magnanimidad, ecuanimidad… Algunos llevan toda la vida; otros están descubriendo la sopa de ajo. No puede haber cambiado tanto la educación, si lo más esencial de las personas no ha cambiado.

Es evidente que lo que es clave en la educación no nos lo aportará la tecnología. Cada escuela tiene, o debería tener, una manera suya de concebir la educación, unos valores compartidos por aquella comunidad educativa, lo que comúnmente se denomina estilo propio o ideario: una serie de directrices consensuadas, que marcan las líneas generales de la escuela. Este fundamento estable es lo que en primer lugar se debe mostrar de forma atractiva y debe diferenciar a cada centro del resto, su compromiso, el núcleo de su promesa de marca. ¿Es que nos explicamos tan mal que no somos capaces de construir sobre este fundamento nuestro marketing?

En conclusión (porque alguna propuesta debo hacer al fin y al cabo), estos son, para mí, los puntos que deberíais tener presentes como escuela, para hacer auténtica innovación educativa sin caer en el innovacionismo:

 1. Posicionar en el centro de vuestro mensaje la identidad de la escuela. Una buena escuela se reconoce porque la comunidad educativa comparte unas convicciones y un estilo propio, que no está sujeto a incidencias efímeras.
 2. Priorizar el público interno en la comunicación sobre innovación (una comunicación que debe ser en ambas direcciones).
 3. Asegurarse, antes de abordar un cambio innovador, que internamente se ha generado una buena predisposición hacia este cambio.
 4. Colocar al alumnado individualmente como beneficiario de la innovación, tanto en la realidad como en la comunicación-, por encima del provecho que saque el colectivo escolar. Enorgullecerse, por ejemplo, de un premio por innovaciones que han comportado errores y una formación defectuosa para algunos alumnos no sería razonable.
 5. Supeditar siempre la innovación a la calidad educativa. Sólo es innovación lo que realmente aporta valor. No digáis que una práctica es innovadora, hasta que se haya demostrado que es mejor que la precedente. Centrad, pues, vuestro argumentario en los resultados educativos, no en las experiencias didácticas, ni menos aún en los instrumentos.
 6. Utilizar en todo momento un lenguaje que demuestre que no ha perdido el juicio. Y no lo perderlo. Las novedades se prueban mediante prototipos (unas horas de clase, alguna materia, una parte del edificio…). Si la experiencia es repetidamente positiva, se implanta en toda la escuela.
 7. Si hay que rectificar, hacerlo enseguida. No lo atraséis por miedo a quedar mal. No intentéis esconder el fallo: equivocarse es el paso previo al éxito en toda innovación. Corregir los errores da más reputación que diluirlos.

Innovad tanto como podáis y aprended de la innovación de los demás, pero no utilizar nunca la palabra “innovación” como si fuera mágica. Debéis controlar las expectativas que generáis hablando de innovación. Y en caso de duda, evitad emplear la palabra “innovador”. La innovación se demuestra, no se proclama.

Miquel Rossy


[:]