Parlar de virtut no sembla de moda. Vostè ha publicat, en concret un llibre sobre la resiliència i un altre sobre l’assertivitat. No voldríem caure en tòpics, però sembla que la incompareixença dels pares o la hiperpaternitat, el consumisme, l’exposició passiva a pantalles… tot plegat genera nens tous. Què podem fer a l’escola?
Buf (riu).

La pregunta ja és potser una mica tòpica.
Cada pare i cada mare fa el que pot (rient).

Cal convèncer-los que ja ho fan bé, oi? Perquè amb mala consciència és difícil que eduquin.
És cert. I lligat amb la resiliència, com que estem en una cultura on tot ha de sortir bé, tots hem de ser feliços, sempre hem de ser joves i tot ha de ser estupend, resulta que la realitat no és aquesta. Hi ha dificultats. El fet que un nen pugui identificar que està trist ens hauria de portar a dir-li: “Felicitats, perquè estàs connectant amb aquesta emoció”. El mateix, si es troba avorrit. Si estigués sempre trist o sempre avorrit seria un problema, però no identificar aquesta emoció i poder-la convertir en sentiment.

Així, no és dolent que estigui trist en algun moment.
No aprendran a superar grans dificultats, si no aprenen a superar les seves dificultats, mida nen (nen sense una història massa complicada). Per exemple, si una nena es queixa al pare o la mare que no l’han convidat a la festa d’un company, el pare, per tal que la filla no pateixi, soluciona el problema parlant amb el pare del que fa la festa. No. Aquesta és una situació que la nena ha de resoldre, amb els seus recursos. La pot ajudar perquè vegi les eines de què disposa, però si ho solucionem els adults, quan aquests nens creixen, acudeixen a papà estat, o papà mon, demanant que se’ls salvi. I el mon no el salvarà. Han de disposar d’eines i recursos ja des de petits; anar-los adoptant i, quan vingui una adversitat gran, reconèixer-los per fer-hi front.

Estic convençut que el professorat es troba majoritàriament entre els qui ho fan així amb els seus fills, però amb els fills dels altres… Hi ha qui diu que a l’escola se li demana massa. És demanar massa a l’escola, demanar-li que ajudi a fer educar emocionalment?
S’ha de reorganitzar el que s’estava demanant fins ara a l’escola. El problema ve quan cada cosa nova que es demana s’acumula amb totes les anteriors. Caldrà revisar si cada càrrega que suporta l’escola li toca realment o no. Hi ha coses que, perquè el context és molt diferent, ja no cal que faci, i altres de noves que sí que haurà d’afegir. Es fa necessària una reflexió de quina és la funció de l’educació i cap a on ha d’anar.

Ens cal repensar l’escola per fer-ne una realitat adequada al moment. Moltes gràcies.

Hablar de virtud no parece de moda. Usted ha publicado, en concreto un libro sobre la resiliencia y otro sobre la asertividad. No quisiéramos caer en tópicos, pero parece que la incomparecencia de los padres o la hiperpaternitat, el consumismo, la exposición pasiva a pantallas … todo ello genera niños blandos. ¿Qué hacer en la escuela?
Buf (río).

La pregunta ya es quizás un poco tópica.
Cada padre y cada madre hace lo que puede (riendo).

Hay que convencerles de que ya lo hacen bien, ¿verdad? Porque con mala conciencia es difícil que eduquen.
Es cierto. Y relacionado con la resiliencia, como estamos en una cultura donde todo tiene que salir bien, todos tenemos que ser felices, siempre tenemos que ser jóvenes y todo debe ser estupendo, resulta que la realidad no es esa. Hay dificultades. El hecho de que un niño pueda identificar que está triste nos debería llevar a decirle: “Felicidades, porque estás conectando con esta emoción”. Lo mismo, si se encuentra aburrido. Si estuviera siempre triste o siempre aburrido sería un problema, pero no identificar esta emoción y poder convertirse en sentimiento.

Así, no es malo que esté triste en algún momento.
No aprenderán a superar grandes dificultades, si no aprenden a superar sus dificultades, tamaño niño (niño sin una historia demasiado complicada). Por ejemplo, si una niña se queja al padre o la madre que no la han invitado a la fiesta de un compañero, el padre, para que la hija no sufra, soluciona el problema hablando con el padre del que hace la fiesta. No. Esta es una situación que la niña debe resolver, con sus recursos. Le puede ayudar para que vea las herramientas de que dispone, pero si se lo solucionamos los adultos, cuando estos niños crecen, acuden a papá estado, o papá mundo, pidiendo que se les salve. Y el mundo no los salvará. Deben disponer de herramientas y recursos ya desde pequeños; irlos adoptando y, cuando venga una adversidad grande, reconocerlos para hacerles frente.

Estoy convencido de que el profesorado se encuentra mayoritariamente entre los que lo hacen así con sus hijos, pero con los hijos de los demás… Hay quien dice que a la escuela se le pide demasiado. ¿Es pedir demasiado a la escuela, pedirle que ayude a hacer educar emocionalmente?
Se debe reorganizar lo que se estaba pidiendo hasta ahora en la escuela. El problema viene cuando cada cosa nueva que se pide se acumula con todas las anteriores. Habrá que revisar si cada carga que soporta la escuela le toca realmente o no. Hay cosas que, porque el contexto es muy diferente, ya no es necesario que haga, y otras nuevas que sí tendrá que añadir. Se hace necesaria una reflexión de cuál es la función de la educación y hacia dónde debe ir.

Necesitamos repensar la escuela para hacer una realidad adecuada al momento. Muchas gracias.